Regulamin

 • Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Cena biletu jest zgodna z obowiązującym aktualnie cennikiem.
 • Bilet wstępu (paragon) upoważnia do jednorazowego wstępu na ekspozycję.
 • Bilet wstępu lub inną formę potwierdzenia jego zakupu, należy zachować do kontroli.
 • Nie przyjmujemy zwrotu zakupionych biletów.
 • Klienci indywidualni, którzy chcą wykupić zwiedzanie z przewodnikiem zobowiązani są do dokonania rezerwacji minimum 10 dni wcześniej przed planowanym zwiedzaniem.
 • Grupy zorganizowane są zobowiązane do dokonania rezerwacji minimum 10 dni przed planowaną wizytą.
 • Grupy zorganizowane powinny przyby do Experymentarium 15 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu. Jeżeli pracownicy Experymentarium nie zostaną poinformowani o spóźnieniu grupy, rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku spóźnienia wizyta w Experymentarium zostaje odpowiednio skrócona o czas spóźnienia.
 • Opiekun grupy jest zobowiązany do sprawowania opieki nad grupą podczas zwiedzania.
 • Ostatnie bilety sprzedajemy na godzinę przed zamknięciem.
 • Szacowany czas zwiedzania wystawy to 1 godzina.
 • Dzieci w wieku do 3 lat wchodzą gratis.
 • Dzieci w wieku do 12 lat muszą przebywać na terenie Experymentarium wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które biorą na siebie odpowiedzialność za podopiecznych.
 • Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników.
 • Każdy eksponat wyposażony jest w opis z instrukcją do której należy się stosować
 • Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz biegania.
 • Na całym terenie Experymentarium obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów.
 • Fotografowanie i filmowanie wystawy jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych zwiedzającego. Wykorzystanie filmów lub/i zdjęć do innych celów (np. publikacji) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Experymentarium.
 • Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania eksponatów odpowiedzialność materialną ponosi zwiedzający, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa Experymentarium, na podstawie kosztu przywrócenia stanowiska do pełnej sprawności.
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o opiekunach oznacza to: rodzica, rodziców, opiekunów prawnych, i/lub osoby trzecie sprawujące nadzór nad nieletnimi podczas zabawy na terenie Experymentarium.
 • Zabrania się przebywania na terenie Experymentarium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przez zwiedzającego.
 • Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia w Experymentarium należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi.
 • Zastrzegamy sobie prawo do czasowego ograniczenia wstępu, gdy na wystawie jest komplet zwiedzających.
 • Zastrzegamy sobie prawo do czasowego wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii. Sytuacja, w której następuje wyłączenie fragmentu wystawy nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet.
 • Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Experymentarium bez prawa do zwrotu należności za bilet.