Regulamin

1

1. Arena Laser Games, zwana dalej Areną, jest własnością „Experymentarium Tomasz Kuliś” przy Drewnowskiej 58, w Łodzi.

2. Zakup biletu (paragonu) na dowolną grę jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Areny Laser Games.

3. Paragon jest jednocześnie biletem, który upoważnia do wstępu na Arenę.

4. Chęć otrzymania faktury za skorzystanie z atrakcji należy zgłosić przed dokonaniem rozliczenia. Faktura wystawiana jest tego samego dnia.

5. Grupy zorganizowane chęć płatności przelewem muszą zgłosić mailowo, na adres biuro@experymentarium.pl na minimum 10 dni przed planowaną wizytą. W odpowiedzi zostanie przesłany formularz zobowiązania do płatności przelewem. Wypełniony formularz należy odesłać na adres biuro@experymentarium.pl. Potwierdzeniem możliwości dokonania płatności przelewem jest pozytywna wiadomość zwrotna.

6. Uprawnienia do otrzymania zniżki należy zgłosić przed dokonaniem rozliczenia. Po wydrukowaniu paragonu/faktury nie ma możliwości naliczenia zniżki.

7. Cena biletu jest zgodna z obowiązującym aktualnie cennikiem.

8. Bilet, lub inną formę potwierdzenia jego zakupu, należy zachować do kontroli.

9. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.

10. Czas zabawy jest zgodny z zakupionym biletem.

11. Minimalny wzrost uczestnika gry to 120 cm.

12. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o opiekunach oznacza to: rodzica, rodziców, opiekunów prawnych i/lub osoby trzecie sprawujące nadzór nad nieletnimi podczas zabawy na terenie Areny.

13. Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 r.ż.) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

14. W przypadku grup zorganizowanych odpowiednią zgodę powinna wyrazić osoba, której opieka nad małoletnimi została powierzona przez ich przedstawicieli ustawowych (opiekunów).

15. W przypadku rezygnacji z gry, po zakupie biletu, lub uczestnictwa w grze przez czas krótszy, niż zadeklarowany przez uczestnika, nie wynikający z winy Areny, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.

16. Minimalna liczba uczestników – 2 osoby, maksymalna liczba uczestników – 16 osób.

17. Rezerwacja gry na wyłączność – minimum 12 osób. W przypadku rezerwacji na wyłączność, za uczestników zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze, będzie pobierana opłata w wysokości ceny biletu ulgowego za każdą osobę nieobecną, adekwatnie do czasu zarezerwowanej gry. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 12 osób, Arena ma prawo dopisywać innych graczy do rezerwacji.

18. Uczestnikami gry mogą być zarówno dzieci jak i dorośli.

19. Uczestnicy/grupy z rezerwacją mają pierwszeństwo do udziału w grze.

20. Rezerwację gry należy odebrać najpóźniej 15 minut przed zamówioną godziną, w innym przypadku rezerwacja zostaje anulowana.

21. Uczestnik, przed rozpoczęciem gry, zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa, a także sposobu korzystania z wyposażenia.

22. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy uprawianiu sportu.

23. Zabrania się udziału w grze:

 • osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu(w tym lekarstw),
 • kobietom w ciąży,
 • osobom cierpiącym na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku,
 • osobom cierpiącym na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp..

24. Wstęp na Arenę dozwolony jest wyłącznie w obuwiu – na płaskiej podeszwie, najlepiej sportowym.

25. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że paintball laserowy, podobnie jak inne zabawy/gry ruchowe, to sport/zabawa o podwyższonym stopniu ryzyka na wystąpienie urazów, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu, itp..

26. Uczestnik gry ma obowiązek dostosowania się do Regulaminu i poleceń personelu.

27. W przypadku grup zorganizowanych personel decyduje o ilości gier.

28. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek przebywania na terenie labiryntu Areny podczas gry, w kamizelce, i sprawowania opieki nad grupą. Opiekun nie bierze czynnego udziału w grze.

29. Podczas uczestnictwa w rozgrywce należy zachować spokój oraz najwyższą ostrożność.

30. Uczestnik wnoszący biżuterię, okulary, itp. powinien odpowiednio je zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia.

31. Na terenie Areny zabrania się:

 • biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia na ścianki i pozostałe konstrukcje,
 • agresywnego zachowania oraz używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy,
 • używania broni i wyposażenia obiektu w sposób inny niż przedstawiony przez personel w czasie szkolenia,
 • naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.

32. Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Areny, jak i co do własnego samopoczucia lub innych uczestników, a także wszelkich niepokojących sytuacji należy niezwłocznie zgłaszać personelowi, nawet w trakcie gry.

33. W trakcie gry uczestnik przejmuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

34. W przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, uczestnik zostanie obciążony kosztami jego naprawy.

35. Arena nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

36. Arena nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe i niemajątkowe na osobie
i na osobach trzecich wyrządzone przez uczestnika.

37. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń do Areny za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone mu w czasie uczestnictwa w grze.

38. Personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia z gry uczestników, którzy nie stosowali się
do zaleceń i/lub Regulaminu, bez prawa do zwrotu należności za bilet.

39. Z przyczyn technicznych personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze.

40. Uczestnik ma możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w szafce zamykanej na klucz.

41. Za zgubiony kluczyk pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Arena nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie Areny.

42. Fotografowanie i filmowanie Areny oraz sprzętu jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych uczestnika. Wykorzystanie filmów lub/i zdjęć do innych celów (np. celów komercyjnych) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Areny.

43. Ostatnia gra jest uruchamiana 30 minut przed zamknięciem Areny, może to być maksymalnie gra 15-minutowa.

44. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów.

RULES

1. Arena Laser Games, hereinafter referred to as Arena is the property of “Experymentarium Tomasz Kuliś” at ul. Drewnowska 58 in Lodz.

2. Purchase of a ticket (receipt) is tantamount to reading and accepting the Arena Laser Games statute.

3. A receipt is also a ticket that entitles you to enter the game.

4. Willingness of receiving an invoice for using an attraction has to be declared before making the payment. The invoice is issued on the same day.

5. Willingness of paying by a transfer by organized groups must be reported via e-mail to the address biuro@experymentarium.pl at least 10 days before the planned visit. In response, a payment commitment form will be sent. The completed form should be sent to the address biuro@experymentarium.pl. A positive feedback message confirms the possibility of making a payment by bank transfer.

6. Eligibility for the discount must be reported before making a settlement. After printing the receipt / invoice, you cannot calculate the discount.

7. The ticket price is in accordance with the current price list.

8. The ticket or other form of purchase confirmation should be kept for control.

9. The purchased ticket is not refundable.

10. The playing time is in accordancewith the purchased ticket.

11. The minimum height of the game participant is 120 cm.

12. Whenever these statute mention attendants, this means: a parent, parents, legal guardians and / or third parties supervising minors while playing Arena Laser Games.

13. Participation in the game of minors (i.e. under 18 years of age) is only allowed with the consent of the parent or legal guardian.

14. In the case of organized groups, the appropriate consent should be given by the person whose care over the minors has been entrusted by their statutory representatives (attendants).

15. In case of resignation of the game after the purchase of the ticket or disruption of participation in the game, which is not the fault of Arena Laser Games, the participant is not entitled to a refund of the ticket.

16. The minimum number of participants – 2 people, the maximum number of participants – 16 people.

17. Exclusive game reservations – minimum 12 people. In the case of exclusive reservation, for registered participants who will not take part in the game, a fee will be charged in the amount of the reduced – ticket for each absent person, adequate to the time of the reserved game. In the case of fewer than 12 participants, Arena has the right to add other players to the reservation.

18. Participants of the game can be both children and adults.

19. Participants / groups with reservations have priority to participate in the game.

20. Game reservations must be picked up at least 15 minutes before the ordered time, otherwise the reservation will be canceled.

21. The participant is trained in safety and how to use the equipment before starting the game.

22. The condition of participation in the game is the absence of any health contraindications when playing sports.

23. It is forbidden to participate in the game:

 • people under the influence of alcohol, drugs or agents affecting the proper functioning of the body (including medicines),
 • pregnant women,
 • people suffering from diseases or ailments where flashing / pulsating light creates health risks, e.g. epilepsy, vision disorders,
 • people suffering from diseases or ailments, where physical effort puts at risk for health, e.g. cardiovascular disease, spine / skeletal disorders, asthma, etc.

24. Admission to the Arena Laser Games is only allowed in flat-soled footwear, preferably casual shoes.

25. The participant declares that he has been informed that the laser paintball, like other games / physical games is a sport / game with an increased risk of injuries, damage to health, etc.

26. The participant of the game is required to comply with the statute and staff instructions.

27. In the case of organized groups, the staff decide on the number of games.

28. The attendant of an organized group is obliged to stay in the Arena maze while playing, wearing a vest and to look after the group. The attendant does not take active part in the game.

29. Be calm and use extreme caution when participating in the game.

30. The participant bringing jewelery, glasses, etc. should properly secure it or remove completely so that they do not pose a threat to health or life.

31. It is prohibited to:

 • behave aggressive and use physical violence,
 • using equipment in a different way than presented by the staff during the training,
 • violation of generally accepted norms of behavior in public places,
 • bringing items that could endanger safety.

32. All reservations, doubts and comments, both as to the technical condition of the Arena Laser Games equipment and as well as your own well-being or any disturbing situations should
be immediately reported to the staff, even during the game.

33. During the game, the participant takes responsibility for the equipment entrusted to him and any material damage and health damage resulting from non-compliance with these statute.

34. In case of damage to the equipment resulting from intentional action or neglect, the participant will be charged for the costs of its repair.

35. Arena is not responsible for damages and any damage to health resulting from failure to comply with these statute.

36. Arena is not liable for any pecuniary and non-pecuniary damage on a person or third parties caused by a participant.

37. The participant waives all claims to Arena Laser Games for pecuniary and non-pecuniary damage caused to him during participation in the game.

38. The staff reserves the right to withdraw a participant who did not comply with the recommendations and / or the statute from the game, without the right to refund the ticket.

39. For technical reasons, the staff reserves the right to refuse an entry or participation in the game.

40. The participant has the option of leaving personal belongings in a locked cabinet.

41. A fee of 20 PLN is charged for a lost key. Arena is not responsible for items left in lockers and in the Arena.

42. Photographing and filming Arena and equipment are allowed only for the private purposes of the participant. The use of films and / or photos for other purposes (e.g. commercial purposes) is only possible with the written consent of Arena.

43. The last game starts 30 minutes before closing Arena, it can be a maximum of 15 minutes.

44. It is strictly forbidden to bring and consume food and drinks throughout the facility.