Regulamin

 

1. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Areny Laser Games i jego akceptację.
2. Cena biletu jest zgodna z obowiązującym aktualnie cennikiem.
3. Paragon jest jednocześnie biletem, który upoważnia do wstępu na Arenę.
4. Bilet, lub inną formę potwierdzenia jego zakupu,należy zachować do kontroli.
5. Czas zabawy jest zgodny z zakupionym biletem.
6. W przypadku uczestnictwa w grze przez czas krótszy, niż zadeklarowany przez uczestnika, nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
7. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy uprawianiu sportu.
8. Zabrania się udziału w grze:

 • osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków  mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),
 • kobietom w ciąży,
 • osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:
  • światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku,
  • cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
  • cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące

9. Wstęp na Arenę Laser Games dozwolony wyłącznie w obuwiu sportowym.
10. Minimalny wzrost uczestnika gry to 120 cm.
11. Minimalna liczba graczy – 2 osoby, maksymalna liczba graczy– 16 osób.
12. Rezerwacja gry na wyłączność – minimum 12 osób.
13. W przypadku gry na wyłączność, za uczestników zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze, będzie pobierana opłata w wysokości ceny biletu ulgowego za każdą osobę nieobecną, adekwatnie do czasu zarezerwowanej gry. Klienci/grupy z rezerwacją mają pierwszeństwo do udziału w grze.
14. Rezerwacje gry należy odebrać najpóźniej 15 minut przed zamówioną godziną, w innym przypadku rezerwacja zostaje anulowana.
15. Uczestnicy przed rozpoczęciem gry zostają przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa, a także sposobu korzystania z wyposażenia.
16. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany,że paintball laserowy, podobnie jak inne zabawy/gry ruchowe, to sport/zabawa o podwyższonym stopniu ryzyka na wystąpienie urazów, kontuzji, itp..
17. Uczestnicy gry mają obowiązek dostosowania się do Regulaminu i poleceń personelu.
18. Opiekunowie grup są zobowiązani do sprawowania opieki nad grupą podczas gry.
19. Podczas uczestnictwa w rozgrywce należy zachować spokój oraz najwyższą ostrożność.
20. Osoby wnoszące biżuterię, okulary, itp. powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia.
21. Na terenie Areny Laser Games zabrania się:

 • biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia na ścianki i pozostałe konstrukcje,
 • agresywnego zachowania oraz używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy,
 • naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 • używania broni i wyposażenia Obiektu w sposób inny niż przedstawiony przez obsługę w czasie szkolenia,
 • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

22. Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Areny, jak i co do własnego samopoczucia lub innych graczy, a także wszelkich niepokojących sytuacji należy zgłaszać personelowi bezzwłocznie, nawet w trakcie gry.
23. W trakcie gry uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do poniższego Regulaminu.
24. Arena Laser Games nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.
25. Arena Laser Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przez uczestnika.
26. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń do Areny Laser Games za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone mu w czasie uczestnictwa w grze.
27. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy.
28. Personel ma prawo do czasowego ograniczenia wstępu, jeśli na Arenie jest komplet graczy.
29. Personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia z gry uczestników, którzy nie stosowali się do zaleceń i Regulaminu, bez prawa do zwrotu należności za bilet.
30. Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień.
31. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o opiekunach oznacza to: rodzica, rodziców, opiekunów prawnych, i/lub osoby trzecie sprawujące nadzór nad nieletnimi podczas zabawy na terenie Areny Laser Games.
32. Kluczyki do szafek wydawane są przez personel w depozycie (dokument lub 20zł).
33. Za zgubiony numerek do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20zł.
34. Ostatnia gra jest uruchamiana 30 min przed zamknięciem Areny, może to być maksymalnie gra 15 minutowa.
35. Na całym terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów.

RULES

1. The purchase of a ticket for a game indicates understanding and acceptance of the Rules of Arena Laser Games.
2. The price of a ticket is based on the price list valid at the time of purchase.
3. The receipt acts as a ticket for entry to the Arena.
4. The ticket, or other confirmation of purchase, must be retained for inspection.
5. The time with may be spent in the Arena depends on the type of ticket purchased.
6. In the event that the ticket holder spends less time in the Arena than intended, no refunds are given for unused time.
7. One condition of taking part in an Arena game is the absence of any health problems which might prevent the participant playing sport.
8. The following people may not take part in games:

 • people under the influence of alcohol, drugs or any substances which impair normal function (including medicine),
 • pregnant women,
 • people whose health may negatively influence their physical condition during the course of the game, particularly:
  • those suffering from an illness or condition where flashing or pulsing lights may present a risk to health eg epilepsy, eye diseases,
  • those suffering from an illness or condition which may be a health risk during a game e.g. cardiovascular disease, spinal injury, asthma etc.

9. Only sports shoes may be worn in the arena.
10. You must be at least 120cm tall to take part in a game.
11. Minimum number of players – 2 people. Maximum number of players – 16 people.
12. A minimum of 12 players are needed to reserve a game.
13. In the case of an exclusive game, the players who will not take part in the game will be charged the price of the concessionary ticket for each person absent, adequately to the time of the booked game.
14. Reservations must be confirmed, at the latest, 15 minutes before the arranged time or the reservation will be cancelled.
15. Players must attend a briefing before the game about safety and equipment.
16. The player acknowledged that laser paintball, like any activity, is a sport or game with an accepted level of risk and that minor injuries (cuts, bruises etc) can occur.
17. The players are obliged to follow the rules of the Arena and the recommendations of the staff.
18. The group leader is responsible for checking on their group during the game.
19. During the game, players should remain calm and focussed.
20. Players wearing jewellery, glasses etc should make them safe or remove them completely so that they do not present a potential threat to health or life.
21. The following are forbidden within the Laser Games Arena:

 • running, skipping, crawling and climbing on the walls or other structures,
 • aggressive behaviour and the use of physical violence towards other players,
 • violations of the accepted norms of behaviour in public places,
 • the use of Arena weapons and equipment in a way not demonstrated during the pre-game briefing,
 • bringing objects which may threaten the safety of other players.

22. Any objects, doubts or notices, either regarding the state of the equipment in the arena, the wellbeing of yourself or other players, or any worrying situations, inform a member of staff immediately, even during a game.
23. During the game, the players take responsibility for the equipment entrusted to them, as well as any material damage and injury resulting from not following the regulations below.
24. Arena Laser Games does not accept responsibility for damages or injury resulting from lack of compliance with the regulations given below.
25. Arena Laser Games does not accept responsibility for any non-pecuniary damage to players or third parties, or their possessions, caused by the participant.
26. The participant waives any and all claims to Arena Laser Games for damage to the participant and his property and during participation in the game.
27. In the case of damage to equipment resulting from deliberate action or negligence, the participant may be charged for the repair.
28. The staff reserves the right to temporarily restrict entry if the maximum number of players in the Arena has been reached.
29. The staff reserves the right to ask a player to leave for not complying with the Rules, without the right to return the ticket charge.
30. The staff reserves the right to refuse entry to a game without the need to state a reason.
31. In the Rules below, the term Guardians refers to the parent, parents, legal guardians and / or any third party supervising minors while playing in the Arena Laser Games.
32. Locker keys may be issued by staff after a deposit of 20zł or personal ID.
33. Losing the number to a locker will incur a fine of 20zł.
34. The final game begins 30 min before the Arena closes. The maximum length of a game is 15 minutes
35. Consumption of food and drink is not allowed on the premises.